Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O nás

 

 Hodnoty, cíle a principy ČSSD

 

 

Sociální demokráté


Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství, jež zakládá svou politiku na humanitně – demokratickém úsilí o to, aby všichni lidé bez rozdílu mohli nalézt svou lidskou důstojnost ve svobodě.


V podmínkách vysoce rozvinuté průmyslové společnosti sociální demokracie usiluje demokratickou cestou o reformy v nerůznějších oblastech života národní, nadnárodní i globální pospolitosti. Čelí různým rizikům a problémům a zároveň využívá příležitostí naší doby a vyvozuje z nich politické důsledky. Proto také podporuje ekologickou přestavbu Země, usiluje o rovnoprávnost pohlaví a ras, překonání nerovností mezi bohatým Severem a chudým Jihem a vyzývá k míru na základě kolektivní bezpečnosti a rovnoprávné spolupráce národů.


Sociální demokracie má své duchovní kořeny v antické demokratické filozofii, židovsko-křesťanské etice, v renesanci a reformaci, v humanistické a osvícenecké tradici, v deklaraci práv člověka a občana velkých revolucí 17. a 18. století, v evropském socialismu a v národních i mezinárodních zkušenostech dělnického hnutí a jeho stran.


Dnešní sociální demokracie již není klasickou dělnickou a třídní stranou, jejíž podobu určily podmínky nejranějšího stádia kapitalismu. Sociální demokracie je dnes ve všech zemích, kde působí, politickým průsečíkem starých i nových emancipačních hnutí a sil, pro které představují práce na společných reformách hlavní smysl politiky. Patří k nim hnutí za svobodu a demokracii, hnutí za sociální spravedlnost, ekologická a mírová hnutí.


Mezinárodním fórem sdružující sociálně demokratické a socialistické strany z celého světa je Socialistická internacionála založená roku 1951. V souvislosti s evropským integračním procesem jsou dnes národní strany států Evropské unie sdruženy v Evropské straně sociálně demokratické ( PES ). Evropští sociální demokraté usilují o hlubokou politickou, sociální a kulturní integraci Evropy, v níž spatřují hlavní předpoklad uchování a rozvíjení evropského sociálního modelu založeného na prosperitě a sociální soudržnosti.
Česká strana sociálně demokratickáČSSD je nejstarší českou politickou stranou a je nejvíce spjata s osudy moderních českých dějin. ČSSD byla založena 7. dubna 1878 na sjezdu v Praze-Břevnově. Tomuto kroku předcházel poměrně složitý středoevropský vývoj (1862 – 1875 vznik německé sociální demokracie SPD, 1874 založení rakouské sociální demokracie SPÖ, počátkem 1878 vznik české sekce v moravsko zemském vedení SPÖ). Podařilo se jí přežít první desetiletí, poznamenané policejními a justičními perzekucemi i úřední šikanou )mezi zakladatele patřili J. B. Pecka, L. Zápotocký a zástupce celorakouské liberecké sociální demokracie Ferdinand Schwarz). Na přelomu 19. a 20. století postupně získala dominantní postavení mezi dělnickou a podstatnou částí inteligence a živnostnictva.


Čeští sociální demokraté vybojovali pro české dělníky osmihodinovou pracovní dobu a všem českým občanům všeobecné hlasovací právo.


Čeští sociální demokraté stáli v čele snah českého národa za jeho emancipaci od národnostního útlaku v tehdejším Rakousku-Uhersku. Po vyčerpání všech možností dosáhnout této emancipace v rámci rakousko-uherského mnohonárodnostního uspořádání rozhodli se po boku Tomáše Garrrigue Masaryka pro samostatné Československo. Čelní představitelé sociální demokracie F. Soukup, A. Hampl, V. Tusar patřili k ,,mužům 28. října“, tedy k těm, kteří se o vznik samostatnosti nejvíce zasloužili.


Čeští a slovenští sociální demokraté patřili nejen k zakladatelům Československé republiky ale také k jejich budovatelům ve jménu Masarykovy koncepce humanitní demokracie. ,,Masaryk! Ne Lenin!“ bylo ústředním heslem sociálních demokratů při obraně republiky proti snahám komunistů znemožnit její demokratický vývoj. Masaryk byl ideovým spolupracovníkem sociální demokracie od devadesátých let 19. století, jeho žena Charlotta od roku 1905 její členkou. Položením demokratických základů nové republiky nejlépe ztělesňoval sociální demokrat Vlastimil Tusar – předseda vlády vzešlý z prvních demokratických voleb v roce 1919.


Vážení přátelé toto je něco málo z historie ČSSD. (převzal, sepsal St. Čáslavka)

TOPlist