Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Náš program

  Motto volebního programu MO. ČSSD Roztoky:

Neusilujeme o politické funkce.

Naším hlavním cílem je další zkvalitnění života v našem městě.

 

Vážení občané, voliči i nevoliči,

rádi bychom Vám představili základní teze našeho volebního programu. Naše strana klade tradičně důraz na sociální - tedy společenský rozměr politiky. Je samozřejmé, že nebudeme prosazovat zájmy jednotlivců a jejich projektů, ale půjde nám hlavně o celek, o věci veřejné a společné. Jsme ochotni spolupracovat v zastupitelstvu s každým, kdo dokáže postavit potřeby města a jeho občanů nad své zájmy.

Stavební rozvoj a urbanizmus

Naše město má všechny předpoklady pro to, být zeleným městem, vstřícným ke svým obyvatelům. Je jenom na nás, jak se zachováme ke stávajícím prostranstvím i jaká pravidla stanovíme pro rozvojová území města. Jsme pro přísnější regulaci stavebnictví a jasné vymezení pravidel. Jsme zásadně proti vzniku dalších megalomanských projektů, jako jsou například komplex v Nádražní ulici či vědeckotechnické parky v Žalově.

Další hromadnou výstavbu chceme povolit teprve tehdy, až bude město schopno tuto novou výstavbu vstřebat. Zejména je třeba zabránit změnám v územním plánu v zájmu developerů.

Chceme, aby opravy komunikací začaly probíhat koncepčně a hlavně aby jejich životnost byla delší, než jedno volební období.

Přechody v Roztokách musí být zabezpečeny tak, aby byly viditelné v každém ročním období a musí být označeny dopravními značkami (IP6 - přechod pro chodce). Na místech, kde chybí dopravní značení např. u konců obytných zón, prosadíme zjednání nápravy. Jsme pro omezení parkování na chodnících a v křižovatkách.

Životní prostředí

Budeme se zasazovat o to, aby městský úřad řádně konal ve věci majitelů pozemků všeho druhu, kteří svůj majetek neudržují v řádném stavu. Všechny plochy v intravilánu obce, ať už jsou stavebními pozemky, či loukami musí být řádně sekány a zbavovány náletových dřevin tak, jak ukládá zákon, nejen z estetických důvodů, ale i kvůli alergenům a parazitům, které jsou zdrojem zdravotních obtíží.

Podporujeme rozvoj infrastruktury v Roztokách tak, aby se naše město stalo přívětivější pro všechny cyklisty, chodce, vozíčkáře i maminky s kočárky. Jsme pro navýšení parkovacích míst v ulicích, ale také pro penalizaci řidičů, kteří parkují na místech, kde se to nesmí.

Jsme pro zavedení kamerového systému, který by pomohl ohlídat sběrná místa a kontejnery. Slibujeme si od toho větší čistotu ve městě a zároveň lepší možnost dohledat ty, kteří pokládají odpadky na zem místo do kontejnerů či podnikatele, co chtějí ušetřit za svoz odpadu a radši ho pohazují na sběrných místech. Zasadíme se o zpřísnění dozoru nad odklízením psích výkalů pokutování a dodržování pořádku.

Doprava veřejná i osobní

Dnešní trasa autobusu 359, který převáží většinou pouze vzduch, by měla být změněna tak, aby nejezdil sem a tam stejnou ulicí, ale aby pokud možno posloužil co nejvíce občanům a obsloužil co největší část Roztok. Aby měl tento spoj vůbec nějaký smysl, tak se musíme zasadit o novou zastávku u Tesca a dalších zastávek po jeho nové trase. Zároveň si myslíme, že jeho smysl by se zvýšil tehdy, když by zajížděl až Prahy. Chceme vyvolat nové jednáni o vzniku zastávky u Lidlu v Horoměřicích. A obnovíme přímé spojení se školami a nemocnicí v Bubenči. U linky 340 budeme prosazovat přidání spojů v době ranní špičky, kdy se naši občané do autobusů často nevejdou.

Zdravotnictví a sociální oblast

Chceme se zasadit o aktivní politiku města v oblasti zdravotnictví. V oborech, ve kterých lékařská péče v Roztokách chybí, nebo je problematická, bychom chtěli, aby město vycházelo aktivně vstříc vznikání nových ordinací lékařů. Situaci jaká je například dlouhodobě v dětském lékařství v Roztokách považujeme za neúnosnou.

Vedle stávajícího domu s pečovatelskou službou zde zcela chybí zařízení pro seniory - domov seniorů, denní stacionáře, či další služby pro seniory a zdravotně postižené, například tísňová péče a krizová péče. Z hlediska sociální prevence budeme podporovat rozšíření služby rané péče a nízkoprahových zařízení.

Občanská společnost a kultura

Je samozřejmostí, že budeme všemožně napomáhat rozvoji občanské společnosti. Jsme připraveni podporovat komunitní a společenský život našeho města. Současnou situaci, kdy společenské aktivity v Roztokách jsou značně monopolizované nepovažujeme za nejlepší. Jsme pro podporu mnohosti a různosti, kterou chceme realizovat spíše podporou menších spolků a sdružení na úkor stávajících, které si už své místo ve společnosti našly.

Školství

Velkým problémem našeho města je kapacita školských zařízení. Zatímco u základní školy se stávajícímu vedení podařilo velkou investiční akcí problém zažehnat, za což mu patří dík, tak u mateřských školek se tento problém vyřešit nedaří. Z toho plynou samozřejmě nepříjemnosti. Je nutné vyřešit transparentnost přijímacího řízení do MŠ tak, aby nemohlo být zpochybňováno. Je bezpodmínečně nutné sjednotit přijímací kritéria pro přijímání dětí do MŠ a to v mezním případě i sloučením všech MŠ do jednoho organizačního celku.

Po vzoru některých pražských městských částí uvažujeme o využití stávající volné kapacity školy ke vzniku předškolních tříd, jako nultého ročníku a tím umožnit přijetí dalších dětí do mateřských škol. V základní škole chceme stabilizovat kolektiv učitelů a vedení a zkvalitnit výuku. Chceme zajistit možnost výuky jazyků již od prvních tříd rodilými mluvčími.

Odraz

Navrhujeme, aby Odraz byl distribuován jen lidem, kteří o něj mají zájem. Jsme proti tomu, aby se rozdával na místech jako je zámeček, protože se domníváme, že diskuse v něm vedené nejsou dobrou reklamou, která by se měla šířit mezi turisty a návštěvníky muzea, nehledě na to, že rozdávání (či vyhazování) odrazu nerezidentům považujeme za plýtvání společnými penězi. Jsme proti přebírání obsahu časopisu bez souhlasu autorů, které považujeme za obohacování se na úkor městské kasy.

Předsedou RR by měl být opoziční zastupitel a nikoli kamarád starosty či kamarádka redaktora. Rubrika z dění městské policie by neměla sloužit jen pro pobavení občanů na úkor městské policie.

Bezpečnost v Roztokách

Budeme prosazovat přesun služebny Městské policie na Tyršovo náměstí a přesun strážníků do ulic města. Strážníci by měli intenzivně kontrolovat průjezd vozidel těžších než 18 tun serpentinou, parkování v ulicích a zajišťovat tísňovou linku pro seniory. Žádáme, aby město prosadilo zřízení retardérů na Lidické ulici v oblasti Tyršova náměstí a U rybníčku z důvodů bezpečné cesty dětí do školy.

Správa města

Považujeme za velmi nevhodnou situaci, kdy je tajemníkem městského úřadu člověk, který je svou profesní minulostí provázán s jedním z největších investorů v Roztokách, jež se podílel na mnohých projektech, které jsou dodnes vnímány obyvateli města značně rozpačitě. V očích některých občanů je tak současný tajemník se svým bývalým zaměstnavatelem natolik spojen, že tím k funkci tajemníka zcela ztrácejí důvěru. Tuto situaci je nutno bezodkladně napravit.

Nepovažujeme za dobrou situaci, která se naplno projevila za současného vedení radnice, kdy se úředníci cítili natolik krytí od vedení města, že se chovali arogantně a povýšeně viz například kauza vedoucího odboru města, který svou funkci dlouhou dobu zastával s požehnáním vedení města, přičemž byl po celou dobu ve střetu zájmů.

Zaměříme se na efektivní získávání a využívání dotací k dalšímu rozvoji města. Úřad města se musí stát pro občany otevřenou institucí. Veškeré informace vyplývající ze zákona, ale i další, pro občany potřebné, informace je potřeba zveřejňovat na stránkách města tak, aby byly snadno dohledatelné. Radnice by neměla tajit ani to, koho která strana nominovala do výborů zastupitelstva a komisí rady.

 Vaše MO ČSSD Roztoky

TOPlist